گواهینامه ها :

 

تحقیق مداوم برای کیفیت محصولات،منجربه این گشته تا شرکت اپرا به عنوان یکی ازبا نفوذ ترین ومورد اعتمادترین شرکتها در صنعت ساختمان در ایتالیا واروپا شناخته شود.

محصولات این شرکت که با قوانین اروپایی مطابقت دارد بصورت مداوم توسط آزمایشگاه داخلی که دارای عملکرد دقیق و با حساسیت برای اجرای موارد مورد نیاز است مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 
 

 

اپرا سالها ست گواهینامهUNI EN ISO 9001/2000را دریافت داشته است . این طبقه بندی کیفیت  ENمحصول را از استاندارد های کیفیتی تهیه شده توسط انجمن اروپا شناسایی میکند تا محصول از تمامی کشورهای عضو قابل تشخیص ومتمایزگردد در نتیجه این گواهی جزئیات و زمینه های کاربردی هر محصول را مشخص میکند . اعطای گواهینامه  EN محصول را در درجه بالاتر کیفیتی نسبت به محصولاتی که حتی کمترین درجات استاندارد را ندارند قرار می دهد و بیانگر این موضوع است که آنها نمیتوانند با این نشان مطابقت داشته باشند.

 

 
 

 

 

علاوه بر این ازسال 2000 نشان CE و معیار اروپایی آن برای تضمین چرخش آزاد  محصولات صنعت ساختمان بین کشورهای اتحادیه اروپا اجباری شده است.  سیستم کیفیتی

UNI EN ISO 9001/2000 –DNV no. 19962-2008 AQ-ITA-SINCERT

به شرکت اپرا   به علت تطابق خیلی دقیق با برنامه ها وجداول واگذار شده است .

  

 

گواهیDNV no. 19962-2008 AQ-ITA-SINCERTبه علت تطابق خیلی دقیق با برنامه ها و جداول به شرکت اپرا  واگذار شده است . 

 

 

 برنامه ریزی وتحقق محصولات اپرا، نیاز های مختلف بخشهای بازار ساختمان را برآورده میکند .

 

به منظورتطابق واطمینان از خصوصیات و اجزاء مواد اولیه و فرآیند های مربوطه بازرسی نمونه ای از مواد و اقلام تولیدی انجام می گیرد.

 

 

 

 به لحاظ بهبود مستمر امور بازار ، تجزیه و تحلیل و همکاری و کنترل های مربوطه بروی رضایت مندی مشتریان و اصلاح روش و عملکرد از مطالعات این شرکت است.

 

 

گواهی اعطاء شده به شرکت اپرا تحت مشخصات    DNVوشماره  2008-19962 را می توانید دریافت کنید.


Opera