نو آوری و کیفیت :

بخش تحقیق وتوسعه شرکت اپرا با استفاد آزمایشگاه پیشرفته خود و همکاری و شرکت  با مدیر بازرگانی ، بخش فنی وآموزشی در کارخانه زمینه ساز تولید و خلق و ظهور  تمامی محصولات اپرا گردیده اند.

 

 

تطابق گستره محصولات اپرا با قوانین مربوطه موجب گردیده که  گواهی UNI EN ISO 9001 :2008 توسط DNVتصدیق و صادر شود.

 

 

   

 

 

این مستندات برای کنترل فرآیند تولید بسیار مهم وحائز اهمیت می باشد که بر طبق نیازمندی های اروپایی89/106/EECو ISO 9001/2008تهیه شده که این مدارک وظایف مهمی از جمله نگهداری و بهبود استاندارد های کیفیتی را حتی به کارکردهای بیرون از شرکت نیز کیفیت را مطمئن می سازد .

 


EN ISO 9001/2000 –DNV no. 19962-2008 AQ-ITA-SINCERT

به شرکت اپرا   به علت تطابق خیلی دقیق با برنامه ها وجداول واگذار شده است .

 

 

 

 

 

 

اپرا همچنین برروی آموزش  منابع انسانی و مالی بصورت  مرحله به مرحله و پروژه ای سرمایه گذاری می کند که این دوره های آموزشی  تکنیکی تئوری و عملی با همکاری و سازماندهی با مشتریان خود صورت می پذیرد.


Opera